ROKKAKU-BASHI 00/6/17

初めはこんな感じだったのに・・・

雨が残念だったけど、楽しい夜でした。